ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို လက္နက္အျဖစ္သံုးေၾကာင္း – အစီရင္ခံစာသစ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရး” တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ စံနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေဖၚျပသည့္ ဤအစီရင္ခံစာကို ကုလာတန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ Continue reading

Advertisements

Press Release: New report details Myanmar Army’s use of rape as a weapon against the Rohingya (Rape by Command)

                                                                        February 21, 2018

                                                        Press release

      New report details Myanmar Army’s use of rape as a weapon against the Rohingya

A new report released today by Kaladan Press Network documents the Myanmar Army’s widespread, systematic use of sexual violence during its “clearance operation” against the Rohingya in 2017. Continue reading

After Aung San Su Kyi visits Maungdaw, one village burn down

One Rohingya village – Thu Oo Lah (Kolla Bill) was burned down today ( November 2, 2017) at 9:00pm after visiting of the state counsellor and Union Enterprises for Humanitarian System, Resettlement and Development (UEHRD) Chairman– Aung San Su Kyi –had visited Maungdaw, said Halim, a human rights watchdog from Maungdaw. Continue reading

Refugee testimonies contradict Burmese government version of the August 25 “terrorist attacks”

An investigative analysis by Kaladan Press Network
Since the start of the ongoing large-scale “clearance” operation against the Rohingya population by Burmese security forces, the Burmese government’s Information Committee and state media have consistently reported that the operation is a response to over 30 coordinated “extremist terrorist” attacks against police stations and outposts in northern Rakhine State on August 25, 2017. Continue reading