အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က အစီအစဥ္ရွိရွိ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ၿပီး ဖံုးကြယ္ရန္ က်ိဳးစားမႈကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔က အစီရင္ခံစာထုတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” လုပ္စဥ္ ျမန္မာ လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား က  က်ဴးလြန္သည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔ကဖံုးကြယ္မႈကို ထုတ္ေဖၚေသာေပးသည့္ ဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္မွ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္  ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အစီရင္ခံစာ မ်က္ႏွာဖုံး

အစီရင္ခံစာ မ်က္ႏွာဖုံး

Read more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Burmese, News

Rohingya publish own report on systematic Myanmar Army atrocities against women and attempted cover-up

A new report based on testimony of Rohingya women provides horrifying details of atrocities by Myanmar security forces during recent “clearance operations” in northern Rakhine State, and exposes official cover-up of these abuses, according to Kaladan Press statement released on February 27.

Report cover

Report cover

Read more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in English, News

Witness to Horror: new report details Myanmar Army atrocities against Rohingya women

Kaladan Press Network

Press release

Witness to Horror: new report details Myanmar Army atrocities against Rohingya women

February 27, 2017

A new report based on testimony of Rohingya women refugees provides horrifying details of atrocities by Myanmar security forces during recent “clearance operations” in northern Rakhine State.

“Witness to Horror” by Kaladan Press Network, is based on interviews with twenty-one women from nine villages in Maungdaw, who had fled to Bangladesh since the operations began in October 2016.

Read more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Press Release, Rohingya

တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာသက္ေသမ်ား – ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ အစီရင္ခံစာ

ကုလားတန္ သတင္းကြန္ယက္
 ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေဖဖ၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာသက္ေသမ်ား – ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံု အေသးစိပ္ အစီရင္ခံစာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္        “ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” လုပ္စဥ္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားက  က်ဴးလြန္သည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ပံုအေသးစိပ္ကိုဒုကၡသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကိုအေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ျဖစ္သည္။

Read more ›

Posted in Uncategorized

Rohingya migrant woman give birth a baby on the way to Bangladesh

Teknaf, Bangladesh:  A pregnancy Rohingya migrant woman gave birth a baby at Fuler Dale area under Nilla, Teknaf police station, after crossing the Burma-Bangladesh border on December 25, said Hussain Juhar, a local from Nilla.
Read more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in English, News

BGP pushes back 340 Rohingya people

The Border Guard Bangladesh (BGB) intercepted 34 boats carrying at least 340 Rohingyas at border and pushed them back to Myanmar/Burma, according to BGB officials.

BGB alerted on the Bank of Naf River

BGB alerted on the Bank of Naf River

Read more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in English, News

New arrival Rohingya migrants feel insecurity in Bangladesh

New arrival Rohingya migrants are feeling insecurity in Bangladesh because they have no shelter, food, clothing and medical care in proper way, Shakera Bibi said who fled to Bangladesh from Burma.
Read more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in English, News
IF YOU CAN NOT SEE BURMESE , PLEASE DOWNLOAD FONT HERE
Witness to horror
Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar
Census documents – သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္တမ္းမ်ား
Restless Beings: Rohingya Press Conference